Taisyklės

1. Portalo paskirtis

Interneto portalas „Veik.Rietave“ skirtas skatinti Rietavo vietos kultūrą ir savastį, sudarant technines galimybes menininkams ir kūrėjams skelbti meno bei kultūros projektus ir surinkti jiems reikalingą finansavimą laisvanoriškų įnašų pavidalu. Jis sukurtas Pietų Baltijos programos projekto "BCP - Verslo ir kultūros partnerystė" eigoje. Portalą administruoja šio projekto dalyvis nesiekianti pelno viešoji įstaiga „Rietavo turizmo ir verslo informacijos centras“, kurio būstinė yra adresu - Parko g. 5, 90311 Rietavas.

2. Portalo administravimas

Portalą administratorius siekia nuolat užtikrinti, kad svetainė tinkamai funkcionuotų techniškai, suteikti vartotojams būtiną informaciją apie naudojimąsi portalu. Portalo administravimo lėšas sudaro 10% nuo gautų įmokų. Jos yra skiriamos mokėjimo sistemos, bankų paslaugų, sutarčių sudarymo, vykdymo ir kontrolės, teisinės pagalbos, portalo priežiūros bei tobulinimo ir kitoms einamosioms išlaidoms. Likusi 90% suma yra skiriama projektui finansuoti.

3. Projektų iniciavimas

Pagrindinis reikalavimas inicijuojamam projektui yra tiesioginė jo sąsaja su Rietavo vietos kultūros, vietos savasties ir meno puoselėjimu. Projektą inicijuoti gali bet kuris asmuo, turintis teisę sudaryti inicijuojamos veiklos sutartį. Tuo tikslu numatyta projekto iniciatoriaus registracija portale. Šis asmuo įrašo į projekto langą savo duomenis, projekto pavadinimą, pakankamai išsamų darbo, naudojamų išteklių ir galutinio kūrinio aprašymą. Jis turi nurodyti laikotarpį, per kurį bus renkamos lėšos, o taip pat, kiek laiko jam reikės, kad gavus rėmimą, įgyvendinti inicijuojamą projektą. Iniciatorius turi nurodyti projektui įgyvendinti reikalingų lėšų ir administravimui skiriamų 10% bendrą sumą. Pvz. projektui įgyvendinti reikia 1000 Eur, administravimui 10% - 100 Eur, visa prašoma suma yra 1100 Eur. Šią sumą turi nurodyti projekto iniciatorius. Kitu atveju iš surinktos sumos bus išskaičiuojamas administravimo mokestis ir iniciatorius gaus šiuo dydžiu mažesnę paramą.

Tik projekto iniciatorius atsako už teikiamo projekto patrauklumą ir rėmėjų motyvaciją. Siekdamas gauti paramą, jis turi taip pristatyti projektą, kad atsirastų norinčių jį paremti. Jis turi aprašyti realią naudą, kurią gaus vietos bendruomenė, gyventojai ir pats rėmėjas. Kaip taisyklė, priklausomai nuo remiamos sumos dydžio iniciatorius įsipareigoja atsidėkoti rėmėjui, pateikdamas jam kūrinio maketą, paveikslą, fotografiją, graviūrą ir pan. Rėmėją galima suinteresuoti garantavus jam naudojimąsi projekto paslaugomis su kainos nuolaida ir kt. Todėl autorius privalo pats pasirūpinti, kad jo projektas būtų patrauklus ir sėkmingas.

4. Projekto lėšų surinkimas

Prisidėti piniginėmis lėšomis prie pasirinkto projekto įgyvendinimo gali bet kuris asmuo, įmonė, įstaiga ir t.t. Jis portale numatyta tvarka įneša pageidaujamą sumą. Jo vardas talpinamas projekto rėmėjų sąraše. Minimalus įnašo dydis - 3 eurai. Pinigai patenka į portalo sąskaitą ir čia kaupiami projekto iniciatoriaus nustatytą laikotarpį, kol surenkama visa prašoma ar didesnė suma. Pasibaigus lėšų surinkimo laikotarpiui ir surinkus ne mažesnę, nei prašoma sumą portalo administratorius sudaro paramos sutartį su projekto įgyvendintoju. Įvykdžius projektą, surinkta paramos lėšų suma apmokama vykdytojui. Per nustatytą laikotarpį nesurinkus prašomos paramos sumos, projekto rėmimas nevykdomas, surinktos lėšos patenka į bendrą "Finansavimo puodą", iš kurio finansuojami kiti Rietavo miesto kultūros ir meno projektai.

5. Finansavimo puodo lėšos

Konkrečiam projektui nepriskirtos lėšos yra renkamos bendrame "Finansavimo puode" ir skirtos Rietavo kultūros ir meno projektams finansuoti. Į šį puodą lėšas gali įnešti bet kuris asmuo, įmonė, organizacija ir kt. Į jį patenka surinktos lėšos, kurių nepakako konkrečiam projektui paremti, o taip pat nepanaudoti administravimo reikmėms pinigai. Pasibaigus kalendoriniams metams yra skelbiamas konkursas projektams, kurie bus finansuojami iš Finansavimo puode sukauptų lėšų. Inicijuojant ir priimant sprendimus dėl šių projektų dalyvauja registruoti portalo vartotojai.

6. Portalo informacija

Užsiregistravę vartotojai gali talpinti portale informaciją apie skelbimus, renginius, naujienas ir kt. Jie atsako už pateiktos informacijos turinį Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Portalo paskirties neatitinkanti, nekorektiška, darnios partnerystės dvasios neatliepianti informacija yra neleistina ir yra šalinama iš portalo neįspėjus jos autoriaus.

7. Nuostolių atlyginimas

Portalas neprisiima atsakomybės už portalo naudotojo galimus nuostolius, susietus su teikiamais projektais ir kita informacija. Už kenkėjišką portalo atžvilgiu veiklą numatyta kreiptis teisinės pagalbos, kurios sąnaudos bus dengiamos iš administravimui skirtų lėšų.

8. Ginčų sprendimas

Visi ginčai sprendžiami geranoriškai bendradarbiaujant portalo vartotojo ir administratoriaus atstovams. Nepavykus jų išspręsti, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

9. Taisyklių statusas

Portalo naudojimo taisyklės gali būti vienašališkai keičiamos. Kiekvienas užsiregistravęs portalo naudotojas yra kviečiams teikti portalo veikimo tobulinimo siūlymus.Grįžti