Įgyvendinamas projektas „Veik Rietave“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-08-0005

Projektu norima paskatinti aktyvesnį bendruomenių ir visų gyventojų teikiančių paslaugas, gaminančių ir parduodančių produktus ar prekes įsitraukimą, skatinti tarpusavio bendradarbiavimą tarp vietos gamintojų, verslo įstaigų, savivaldybės ir bendruomenės, taip sudarant galimybę tokias paslaugas teikiantiems keistis gerąja patirtimi, gauti mokymus, tobulinti ir plėsti savo turistines paslaugas ar prekes, jas reklamuoti žiniasklaidoje, renginiuose ir kt. priemonėmis.

Projekto vykdytojas – Vietos veiklos grupė „Rietavo iniciatyvos“.

Planuojama projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2020 m. rugsėjo mėn. 27 d.

Bendra šio projekto vertė – 47 054,76 EUR, iš kurių 37 407,00 EUR skirta iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioritetą „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“.

www.esinvesticijos.ltGrįžti